Extrém

2. srpna 2015 10:34

Lenka Zajícová

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže „Muž roku“

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže „Muž roku“

I.Úvodní ustanoveníPořadatelem soutěže s názvem „ Muž roku“ (dále jen „Soutěž“) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, IČ 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778, provozovatel televizního vysílání (dále jen „Pořadatel“). Soutěž probíhá od 1. 8. – 20. 8. 2015 (dále jen „Doba trvání Soutěže“) v jednom Soutěžním kole. Soutěž začíná vyhlášením hlasování na www.prima-style.cz Účastníci mají možnost hlasovat pro vybrané kandidáty na Muže roku po celou dobu trvání soutěže. Pro účely pořádání Soutěže vydává Pořadatel tento Herní řád.II.SoutěžícíSoutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která splňuje současně následující podmínky:dovršila 18 let věku, je občanem České republiky, nebo občanem členského státu EU s trvalým pobytem v ČR(dále jen „účastník“). Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním, občanskoprávním, obchodně právním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli a dále osoby ve vztahu k některé výše uvedené osobě blízké ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah účasti v Soutěži jedním Soutěžícím je omezen, a to jedním hlasováním.V případě, že Soutěžící nesplňuje podmínky tohoto článku, nemá, v případě že se stane Výhercem, nárok na převzetí Výhry, resp. na požádání Pořadatele je povinen již předanou Výhru vrátit, resp. v takovém případě je plnění ze strany Pořadatele Výherci plněním bez právního titulu a stává se bezdůvodným obohacením na straně Výherce se všemi důsledky z toho vyplývajícími z příslušných právních předpisů. V takovém případě se Výhercem stává osoba určená postupem podle čl. III. odst. 5.III.Soutěž – herní systémSoutěže se účastník zúčastní odesláním svého v době trvání Soutěže. Hlasováním dle odst. 2 tohoto článku se účastník stává Soutěžícím v Soutěži. Soutěžící uvedeným způsobem odešle svůj hlas tím, že vybere z předložených kandidátů toho, kterého považuje, za nejlepšího. Hlas Soutěžící odešle právě v jednom webovém formuláři.Ve webovém formuláři ještě Soutěžící do vyhrazených kolonek vyplní své jméno a příjmení, vlastní mobilní telefonní číslo a svou e-mailovou adresu. Webový formulář je třeba zaslat v Době trvání Soutěže.Pořadatel soutěže vyhodnotí všechny platné webové formuláře zaslané v době trvání soutěže. Výherním webovým formulářem je ten, který se nachází v pořadí na 300. místě, 500. až 519. místě a 1000., 1100., 1200., 1300., 1500. místě. Celkem je 25 výher pro 25 výherců. V případě, že:Výherní webový formulář, který byl označen jako výherní podle čl. III. odst. 3., byl zaslán osobou, která nesplňuje podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto Herního řádu, neboVýherce, který sice podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto Herního řádu soutěže splnil, ale k výhře se do 7 dnů Pořadateli na jeho telefonickou výzvu (podle čl. IV. odst. 1.) nepřihlásí,stane se Výhercem ten, jehož webový formulář se nacházel v pořadí došlých webových formulářů se správnou odpovědí na následujícím místě po webovém formuláři toho, kdo byl dle písm. a) nebo b) původním Výhercem Pokud ani takto určený Výherce nebude k zastižení a i přes zaslanou sms zprávu Pořadatelem se do 7 dnů od telefonického kontaktování Pořadatelem neozve, nárok na výhru zaniká. Cena bude předána pouze v případě, že Výherce řádně a pravdivě vyplní a předá Pořadateli Prohlášení Výherce o splnění podmínek této Soutěže (dále jen „Prohlášení“), které bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého, příp. přechodného pobytu, státní občanství a prohlášení, že splňuje podmínky příslušné Soutěže podle tohoto Herního řádu.IV.VýhryVýherce určený podle předchozího článku získá od Pořadatele výhru: 300. místo - oběd s Mužem světa dne 23. 8. 2015 v Cafe Cafe ve 12 hodin.500. – 519. místo – poukázku do Mall.cz v hodnotě 200 Kč1000., 1100., 1200., 1300., 1500. místo - poukázka na zapůjčení vozidla s plnou nádrží od značky JEEPPořadatel kontaktuje Výherce nejdříve na e-mailové adrese, která byla uvedena ve webovém formuláři daného Výherce. Pokud Výherce na e-mailovou zprávu neodpoví do tří pracovních dnů, Pořadatel kontaktuje Výherce na telefonním čísle, které bylo uvedeno ve webovém formuláři daného Výherce. Pokud se výherce Pořadateli neozve zpět (e-mailovou zprávou, telefonicky, nebo pomocí sms) nejpozději do 7 dnů od telefonického kontaktování Pořadatelem a nepřihlásí se tak k výhře, určí Pořadatel náhradního Výherce postupem podle čl. III. odst. 5. Pokud Výherce nedodá Pořadateli řádně vyplněné Prohlášení obsahující všechny náležitosti, není Pořadatel povinen Výhru předat. Nárok na Výhru je nepřenosný. V případě nedodání Prohlášení a nevyplnění Potvrzení Výhercem, nárok na výhru zaniká. Vypořádání případných daňových povinností souvisejících s výhrou zajistí Spolupořadatel, který je povinen toto vypořádání doložit Pořadateli, a to do 10 dní od takového vypořádání.Soutěžící nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí v Soutěži. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že v rámci Soutěže nedojdou žádné Výherní webové formuláře, není Pořadatel povinen poskytovat nikomu Výhru..V.Ochrana osobních údajůSoutěžící účastí v Soutěži poskytuje Pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů, které Pořadateli případně sdělí pro účely organizace Soutěže podle příslušných právních předpisů, a to v rozsahu, který je nezbytný k organizaci Soutěže, včetně případného předání Výhry, a to po dobu trvání Soutěže a 6 měsíců po jejím skončení.Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Pořadatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Pořadatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Pořadatele o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Pořadatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, Pořadatel odstraní závadný stav neprodleně. Nevyhoví-li Pořadatel žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který Soutěžící případně sdělí Pořadateli.Neposkytnutí osobních údajů v rozsahu potřebném pro organizaci Soutěže, jak vyplývá z příslušných ustanovení tohoto Herního řádu, povede k vyřazení Soutěžícího ze Soutěže, resp. nebude mu případně předána výhra. VI. Společná ustanovení V případě technických či jiných problémů může být Soutěž přerušena. Pořadatel na tuto okolnost vhodným způsobem upozorní. V takovém případě se určení Výherce provádí mezi webovými formuláři došlými Pořadateli předtím, než došlo k přerušení Soutěže.Protesty proti průběhu soutěže či rozhodnutí o Výherci či jiné protesty mohou být podávány pouze písemně, a to do 1 týdne od okamžiku vyhlášení Výherců. Protesty se podávají Pořadateli. Protest musí obsahovat popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná skutečnost označována za závadnou. K protestu, který nesplňuje výše popsané podmínky, nebude přihlédnuto. Pořadatel si vyhrazuje nejdéle 1 měsíc na přezkoumání protestu. Protesty přezkoumává komise, složená z právníka Pořadatele a pracovníka marketingu Pořadatele a pracovníka controllingu Pořadatele. Do případného opačného rozhodnutí komise platí, že jsou rozhodnutí či opatření učiněná v rámci Soutěže správná.Pokud komise dojde k názoru, že Herní řád byl porušen v neprospěch Soutěžícího, komise rozhodne jménem Pořadatele o způsobu zjednání nápravy v souladu s tímto Herním řádem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zjednání nápravy v žádném případě nepřesáhne částku odpovídající hodnotě jednotlivé Výhry po případném zdanění, přičemž hodnota Výhry je určena běžnými cenami Spolupořadatele.Rozhodnutí komise je konečné.VII.Změny Herního řáduPořadatel si vyhrazuje právo na změny Herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny na webových stránkách Pořadatele, pokud Pořadatel neurčí pozdější datum. VIII.Závěrečná ustanoveníTento Herní řád nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.Tento Herní řád je zveřejněn na internetové stránce Pořadatele

Sdílejte článek
Štítky protest právo osobní údaje Česko sportovní soutěž